ДГ Мечта
Детска градина в град Дупница

Мисия и визия

МИСИЯ

Да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа,съхранили своята национална,културна и родова идентичност ,да формираме децата като личности на 21 век,личности рационални,с критично мислене и творчески нагласи,притежаващи богатство от широки интереси,знания,умения,компетентности,умеещи да взаимодействат с околните.

Въвеждане в управлението и образователните дейности на набор от съвременнни педагогически технологии/от обучение до стратегическо планиране и управление/

ВИЗИЯ

Детска градина"Мечта" е институция,която чрез създаване на позитивна образователна среда дава възможност детето да обогати своите общи и специални способности,опознавайки себе си да се изгражда като личност с високо самочувствие и индивидуалност.

Стремежът ни е да се утвърдим като детско заведение,конкурентно способно,като място желано и любимо с пространство за игра,познание и общуване.Детската градина да бъде център за творчество,съмишленик и партньор на деца,учители,родители